جزئیات اخبار و اطلاعات

اجرای حکم بر اساس بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون  شهرداری

اجرای حکم بر اساس بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری

اجرای حکم  تعطیلی ضایعات فروش خیابان بعثت بر اساس بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون  شهرداری از سوی معاونت خدمات  شهری شهرداری خوی  
محل های دپو و خرید و فروش و انباشت انواع ضایعات قابل  باز یافت در داخل بافت مسکونی شهر

Print
270
DNN