جزئیات اخبار و اطلاعات

استمرار اصلاح سنگ فرش های خیابان امام(ره) توسط اکیپ فنی و عمرانی شهرداری خوی
روابط عمومی شهرداری خوی 49

استمرار اصلاح سنگ فرش های خیابان امام(ره) توسط اکیپ فنی و عمرانی شهرداری خوی

مطلب قبلی مطلب قبلی بازدید رییس شورای اسلامی شهر و سرپرست شهرداری خوی از روند اجرای مراحل پایانی تکمیل پل دوم کمربندی شهید سلیمانی در نقطه اتصال به جاده قطور
مطلب بعدی بازدید سرپرست شهرداری خوی و رییس کمیسیون ورزش شورای اسلامی شهر خوی از مجموعه زورخانه پوریای ولی بازدید سرپرست شهرداری خوی و رییس کمیسیون ورزش شورای اسلامی شهر خوی از مجموعه زورخانه پوریای ولی

اشتراک

Print
DNN