جزئیات اخبار و اطلاعات

بازدید مهندس نصراله پور شهردار خوی از شهرداری منطقه ۲ و بررسی و رسیدگی به امور از نزدیک

بازدید مهندس نصراله پور شهردار خوی از شهرداری منطقه ۲ و بررسی و رسیدگی به امور از نزدیک

Print
131
DNN