جزئیات اخبار و اطلاعات

جلسه بررسی مولفه های مختلف برای تدوین بودجه سال ۱۴۰۱

جلسه بررسی مولفه های مختلف برای تدوین بودجه سال ۱۴۰۱

جلسه بررسی مولفه های مختلف برای تدوین بودجه سال ۱۴۰۱
با حضور مهندس نصراله پور شهردار خوی و معاونین و کارشناسان شهرداری خوی

Print
260
DNN