جزئیات اخبار و اطلاعات

دیدار و گفتگوی با اعضای هییت مدیره انجمن نابینایان
روابط عمومی شهرداری خوی 8

دیدار و گفتگوی با اعضای هییت مدیره انجمن نابینایان

مطلب قبلی مطلب قبلی آمده به خدمت جایگاههای CNG تحت مالکیت شهردای خوی
مطلب بعدی رزمایش اقتدار بسیجیان رزمایش اقتدار بسیجیان

دیدار و گفتگوی اعضای هییت مدیره انجمن نابینایان با مهندس نصراله پور سرپرست شهرداری خوی

بررسی مسایل مختلف حوزه نابینایان و همکاریهای بیشتر مدیریت شهری با این انجمن

اشتراک

Print
DNN