جزئیات اخبار و اطلاعات

عملیات آماده سازی و زیرسازی توسط اکیپ های فنی و عمرانی شهرداری خوی در نقاط مختلف شهر

عملیات آماده سازی و زیرسازی توسط اکیپ های فنی و عمرانی شهرداری خوی در نقاط مختلف شهر

Print
268
DNN