سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری - پرتال جامع شهرداری خوی

سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری

علیرضا حسینلو در مورخه 1403/01/15 با حکم شهردار خوی به سمت سرپرستی سازمان عمران و بازآفرینی شهری منصوب شد.

علیرضا حسینلو

سامانه نظام پیشنهادات

سامانه شفافیت

سامانه خدمات پرسنلی

گروه بهبود روش ها

برنامه 5 ساله

کارگروه های تخصصی