سازمان مدیریت آرامستان ها - پرتال جامع شهرداری خوی

سازمان مدیریت آرامستان ها

معرفی سازمان مدیریت آرامستان ها :

سازمان مدیریت آرامستان ها …

مدیر عامل سازمان آرامستان ها مهندس حسن زاده

سامانه نظام پیشنهادات

سامانه شفافیت

سامانه خدمات پرسنلی

گروه بهبود روش ها

برنامه 5 ساله

کارگروه های تخصصی