شماره های ضروری خوی - پرتال جامع شهرداری خوی

شماره های ضروری شهر

آدرس : کمربند حجازی، بلوار غروبی، پایانه مسافربری

04436264900

آدرس : جاده سلماس

04433524272

آدرس : خیابان شریعتی

044۳۶۲۲۸۷۹۰

آدرس : میدان بسیج – خیابان شهید منتظری – بیمارستان قمربنی هاشم

04436367657

آدرس : خیابان انقلاب

بیمارستان خویی:

044۳۶۴۳۷۷۰۹

044۳۶۴۳۷۷۰۵

۳۶۲۶۱۱۰۰ ۳۶۲۵۴۰۷۰

044۳۶۳۶۳۱۹۰

044۳۶۳۶۳۱۹۱

044۳۶۲۲۳۰۶۳

044۳۶۲۲۰۰۰۷

044۳۶۴۵۸۲۶۹

044۳۶۴۵۷۰۸۰

044۳۶۳۵۸۱۸۲

044۳۶۳۵۹۸۵۳

 

شماره شرکت های مسافربری

شماره مکان های اقامتی :

آدرس : میدان امام حسین

04436363636

هتل زمرد:

۳۶۳۴۳۷۳۳ _ ۳۶۳۳۱۲۲۲

آدرس :

هتل ثمین: ۳۶۳۵۳۰۷۶ _۳۶۲۵۳۰۷۳

آدرس : میدان استاندارد

هتل جهانگردی:۳۶۴۴۹۹۹۱_۳۶۴۴۹۹۹

آدرس : فیرورق

هتل امام رضا

۳۶۳۲۱۷۰۰_۳۶۳۲۱۸۰۰_۳۶۳۳۱۹۰۰_۳۶۳۲۱۱۰۰_۳۶۳۲۱۱۱۱_۳۶۳۲۳۳۳۳

شماره مکان های تفریحی