شهرداران خوی - پرتال جامع شهرداری خوی

شهرداران شهر خوی

مهندس حسن نصرالله پور

از سال 1400 تا ...

مهندس حسن نصرالله پور

از سال 1400 تا ...