X
اشکست بازی
مدیر سایت شهرداری خوی

اشکست بازی

ایرنا- ریگان- در مسابقه محلی اشکست بازی دو تیم هفت نفره شرکت می نمایند که با عنوان بزن و بگیر وارد میدان می شوند، هر کدام از افراد تیم بتوانند تیم مقابل را با دست به بدن آن بزنند از مسابقه خارج می شود و این مسابقه تا نفر آخر ادامه دارد.5054 عکس از م


[EasyDNNnews:IfExists:ArticlePreviousNext]
[EasyDNNnews:IfExists:PreviousArticleLink]
[EasyDNNnewsLocalizedText:PreviusArticle] [EasyDNNnews:PreviousArticleTitle]
[EasyDNNnews:EndIf:PreviousArticleLink] [EasyDNNnews:IfExists:NextArticleLink]
[EasyDNNnewsLocalizedText:NextArticle] [EasyDNNnews:NextArticleTitle]
[EasyDNNnews:EndIf:NextArticleLink]
[EasyDNNnews:EndIf:ArticlePreviousNext]
[EasyDNNnews:SocialButtons:FBLike] [EasyDNNnews:SocialButtons:AddThis] [EasyDNNnews:Print:ArticleDetails]
[EasyDNNnews:NumberOfViews] [EasyDNNnews:ArticleRating]
[EasyDNNnews:IfExists:Tags] [EasyDNNnews:EndIf:Tags] [EasyDNNnews:ArticleMaps] [EasyDNNnews:EventRegistration:ListOfAttendants] [EasyDNNnews:DocumentList] [EasyDNNnews:Links]

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

x
دی ان ان