X
خیران نقش راهبردی در نوسازی فضای آموزشی دامغان دارند
مدیر سایت شهرداری خوی

خیران نقش راهبردی در نوسازی فضای آموزشی دامغان دارند

سمنان- ایرنا- مدیر آموزش و پرورش شهرستان دامغان گفت: استفاده از ظرفیت خیران در نوسازی و تامین فضای آموزشی، موجب ارتقاء سطح آموزشی و رفع مشکلات در این شهرستان است.


[EasyDNNnews:IfExists:ArticlePreviousNext]
[EasyDNNnews:IfExists:PreviousArticleLink]
[EasyDNNnewsLocalizedText:PreviusArticle] [EasyDNNnews:PreviousArticleTitle]
[EasyDNNnews:EndIf:PreviousArticleLink] [EasyDNNnews:IfExists:NextArticleLink]
[EasyDNNnewsLocalizedText:NextArticle] [EasyDNNnews:NextArticleTitle]
[EasyDNNnews:EndIf:NextArticleLink]
[EasyDNNnews:EndIf:ArticlePreviousNext]
[EasyDNNnews:SocialButtons:FBLike] [EasyDNNnews:SocialButtons:AddThis] [EasyDNNnews:Print:ArticleDetails]
[EasyDNNnews:NumberOfViews] [EasyDNNnews:ArticleRating]
[EasyDNNnews:IfExists:Tags] [EasyDNNnews:EndIf:Tags] [EasyDNNnews:ArticleMaps] [EasyDNNnews:EventRegistration:ListOfAttendants] [EasyDNNnews:DocumentList] [EasyDNNnews:Links]

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

x
دی ان ان