معاونت امور زیربنایی و ترافیک - پرتال جامع شهرداری خوی

معاونت امور زیربنایی و ترافیک

معاونت امور زیربنایی و ترافیک جناب آقای رضا موسی خانی
معاونت امور زیربنایی و ترافیک

برخی از وظایف معاونت حمل و نقل و ترافیک


–  تعیین خط مشی برنامه های کلی به منظور تهیه طرح های ترافیک و بهبود عبور و مرور در شهر با توجه به تراکم و احتیاجات فعلی و آتی
– ایجاد هماهنگی بین کلیه واحدهای مرتبط با حمل و نقل شهری و مراقبت در بهره وری مطلوب از کلیه سیستمهای حمل و نقل موجود
– ایجاد هماهنگی بین کلیه واحد های مرتبط با حمل و نقل عمومی شهر در زمینه بهبود و اصلاح روشهای موجود و پیش بینی برنامه های آتی
-شرکت در جلسات و کمیسیون های مربوطه و انتقال نظرات شهرداری جهت بهره وری صحیح از معابر و سیستم های حمل و نقل و تعیین خطوط ارتباطی منطقی و پیش بینی ضوابط و تعرفه های قابل اجرا
– نظارت بر برنامه ریزی کلی در جهت ایجاد نظم ترافیکی مطلوب در شهر که به کاهش اثرات منفی پدیده ترافیک شامل تراکم تاخیر در حرکت، آلودگی محیط زیست، اتلاف در وقت و صدمات جسمی و روحی و نظایر آن خواهد شد.

سامانه نظام پیشنهادات

سامانه شفافیت

سامانه خدمات پرسنلی

برنامه 5 ساله

کارگروه های تخصصی

گروه بهبود روش ها