معاونت شهرسازی و معماری - پرتال جامع شهرداری خوی

معاونت شهرسازی و معماری

معاونت شهرسازی و معماری سیدحسن سیدرضایی
معاونت شهرسازی و معماری
  • معاونت شهرسازی و معماری خوی  در کنار هشت معاونت دیگر خوی با هدف طراحی، هدایت و ساخت شهر ایجاد شده است. مشارکت و تلاش در زمینه های مربوط به برنامه ریزی ، مطالعات و تحقیقات علمی، فنی، مهندسی و تخصصی، شهرسازی و معماری به این معاونت واگذار شده  و تهیه و اجرای طرحهای تحقیقاتی و اجرائی و رهبری و هدایت و نظارت بر ساخت و سازهای درون شهری شهر خوی و برنامه ریزی و هماهنگی کلیه امور مهندسی و معماری و اجرائی ساخت و سازهای شهری و تدوین ضوابط و مقررات اجرائی مربوط در حد قوانین، وظایف و ضوابط مشخص و مصوب موجود نیز از ماموریت های آن است.