معاونت ها - پرتال جامع شهرداری خوی

معاونت ها

معاونت توسعه مدیریت و منابع

جناب آقای حسین شرفخانلو

معاونت توسعه مدیریت و منابع

جناب آقای حسین شرفخانلو
توضیحات بیشتر

معاونت شهرسازی و معماری

جناب آقای حیدر موسی پور

معاونت شهرسازی و معماری

جناب آقای حیدر موسی پور
توضیحات بیشتر

معاونت امور زیربنایی و ترافیک

جناب آقای رضا موسی خانی

معاونت امور زیربنایی و ترافیک

جناب آقای رضا موسی خانی
توضیحات بیشتر

معاونت خدمات شهری

جناب آقای امین الهوردی زاده

معاونت خدمات شهری

جناب آقای امین الهوردی زاده
توضیحات بیشتر