کمیسیون های شورای شهر - پرتال جامع شهرداری خوی

کمیسیون های شورای اسلامی شهر خوی

اعضاء کمیسیون ، اخبار ، ماموریت ها و…

کمیسیون اقتصادی و برنامه

و بودجه و اداری مالی

رئیس کمیسیون :

آقای دکتر مرتضی شهسوار

کمیسیون اقتصادی و برنامه

و بودجه و اداری مالی

رئیس کمیسیون :

آقای دکتر مرتضی شهسوار
مشاهده کمیسیون

کمیسیون املاک و توافقات

رئیس کمیسیون :

آقای مهندس امین اله گلصنملو

کمیسیون املاک و توافقات

رئیس کمیسیون :

آقای مهندس امین اله گلصنملو
مشاهده کمیسیون

کمیسیون بهداشت و تعاون

رئیس کمیسیون :

آقای دکتر حمیدرضا عمرانی

کمیسیون بهداشت و تعاون

رئیس کمیسیون :

آقای دکتر حمیدرضا عمرانی
مشاهده کمیسیون

کمیسیون پژوهش و مطالعات

رئیس کمیسیون :

آقای دکتر محمدرضا پیری

کمیسیون پژوهش و مطالعات

رئیس کمیسیون :

آقای دکتر محمدرضا پیری
مشاهده کمیسیون

کمیسیون ترافیک و حمل و نقل

رئیس کمیسیون :

آقای مهندس محمد بهجتی

کمیسیون ترافیک و حمل و نقل

رئیس کمیسیون :

آقای مهندس محمد بهجتی
مشاهده کمیسیون

کمیسیون حقوقی

رئیس کمیسیون :

آقای سجاد چهره آرا

کمیسیون حقوقی

رئیس کمیسیون :

آقای سجاد چهره آرا
مشاهده کمیسیون

کمیسیون خدمات شهری

رئیس کمیسیون :

آقای سجاد چهره آرا

کمیسیون خدمات شهری

رئیس کمیسیون :

آقای سجاد چهره آرا
مشاهده کمیسیون

کمیسیون عمران و شهرسازی

رئیس کمیسیون :

آقای محمد صادق نژاد

کمیسیون عمران و شهرسازی

رئیس کمیسیون :

آقای محمد صادق نژاد
مشاهده کمیسیون

کمیسیون نما و منظر شهری

رئیس کمیسیون :

آقای مهندس سیفعلی مرادی

کمیسیون نما و منظر شهری

رئیس کمیسیون :

آقای مهندس سیفعلی مرادی
مشاهده کمیسیون

کمیسیون ورزش

رئیس کمیسیون :

آقای مهندس امین اله گلصنملو

کمیسیون ورزش

رئیس کمیسیون :

آقای مهندس امین اله گلصنملو
مشاهده کمیسیون

کمیسیون فرهنگی و گردشگری

رئیس کمیسیون :

آقای دکتر محمدرضا پیری

کمیسیون فرهنگی و گردشگری

رئیس کمیسیون :

آقای دکتر محمدرضا پیری
مشاهده کمیسیون

شورای شهر و شهرداری شهرستان خوی

www.News.Khoy.ir

پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی

بروزترن پایگاه خبری شهرداری و شورای اسلامی شهر خوی