معاونت خدمات شهری شهرداری خوی

Home-Management-CityServices

محمد رضا مندالو - سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری خوی

اهم وظایف و امورات مربوط به حوزه معاونت خدمات شهری

مطالعه و بررسی رویکردها و روشهای نوین مدیریت به منظور به کارگیری و استقرار نظامها و سبک های مدیریت برای انجام کارآمد وظایف و بهبود روشها

ارزیابی عملکرد کارکنان و مجموعه های تحت سرپرستی، شناسایی نقاط ضعف و قوت مجموعه ها و برنامه ریزی جهت بهبود نقاط قوت و رفعنقاط ضعف

برنامه ریزی به منظور آمادگی جهت مقابله با حوادث غیرمترقبه و نظارت بر اکیپ های مورد نظر در شهرداریهای مناطق

برنامه ریزی جهت ارائه بهینه و عادلانه خدمات شهری در سطح شهربرنامه ریزی جهت تامین آرامستان های مورد نیاز

برنامه ریزی و پیگیری انجام خدمات شهری خاص که به تنهایی در مناطق شهرداری و سایر سازمانها و واحدهای تابعه امکان پذیر نبوده و مستلزم اقدامات اجرائی یکسان و همزمان بصورت متمرکز و هماهنگ در سطح شهر

برنامه ریزی و نظارت بر ایجاد و توسعه فضای سبز

برنامه ریزی و نظارت در حسن انتظام امور جمع آوری، حمل، پردازش و دفع بهینه پسماند در سطح شهر

برنامه ریزی و هماهنگی امور مربوط به شناسایی، پاکسازی، لایروبی و نگهداری و حفظ کلیه مادیها و مسیلهای شهر با هماهنگی واحدهای ذیربط در شهرداری و سایر سازمانها و ارگان های اجرائی شهرداری

تدوین دستورالعمل و آیین نامه های حفظ و بازسازی مادیها و مسیلها

تهیه و تدوین طرحهای لازم جهت بهینه کردن امور خدمات رسانی به شهروندان

مشارکت در ستادهای متشکله در زمینه ارائه خدمات رفاهی به مسافرین و توریست های شهر و پیگیری اجرائی وظایف شهرداری در این خصوص

نظارت بر انتخاب مشاوران و پیمانکاران متخصص و حرفه ای در امور خدمات شهری

نظارت بر سیستم جمع آوری و امحاء پسماندها و سایر ضایعات شهری و تدوین ضوابط مربوطنظارت بر فعالیت های زیباسازی شهری

نظارت در حسن انتظام امور جمع آوری و معدوم نمودن حیوانات موذی و ولگرد

نظارت کمی و کیفیبر نحوه عملکرد کار پیمانکاران و همچنین رسیدگی به صورت وضعیت عملکرد ایشان در مواقع ضروری

همکاری در تهیه و تنظیم پیش نویس بودجه معاونت خدمات شهری

استفاده از ظرفیت طرح های تفصیلی و بازنگری در توسعه و بهبود امکانات خدمات شهری در مناطق و افزایش این ظرفیت ها

استفاده از فن آوری و روشهای جدید و افزایش اثربخشی روشهای نظارت

توسعه کیفی و کمی فضاهای عمومی شهر

حفاظت از محیط زیست شهری و کنترل و کاهش آلودگی های شهری

مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست شهری)استفاده از انرژی ناپایدار، پارکهای طبیعی و آموزش و فرهنگ سازی نحوه حفاظت از محیط زیست و نحوه بهره برداری صحیح از منابع شهری

مطالعه و تحقیق جهت شناسایی محیط زیست شهری و روش های کاهش تاثیرات ناشی از فشارهای وارده بر محیط زیست

تدوین ضوابط رفت و روب و سایر خدمات شهری به پیمانکاران و نظارت بر حسن اجرای آنها

کنترل و نظارت بر قراردادهای امور خدمات شهری)رفت و روب، جمع آوری زباله، رفع سدمعبر و(نظارت بر استخراج، مستندسازی، بروزرسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات نظارت بر پیشنهاد، تدوین و بروزرسانی فرایندهای تحت سرپرستی و همچنین تعریف و پایش شاخص های مرتبط با فرایندها

123456
DNN