شهرداری منطقه 2

محمد علی کرم زاده - شهردار منطقه 2 شهرداری خوی

اهم وظایف و امورات مربوط به مناطق شهرداری 

اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه

برنامه ريزي، سازماندهي، كنترل و نظارت بر كليه امور منطقه

برنامه ريزي و نظارت بر امور خدمات شهري و زيست محيطي در منطقه

پيگيري و نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات پيش بيني شده در قانون شهرداريها در منطقه

نظارت بر ساخت و سازهاي محدوده منطقه باتوجه به قوانين و مقررات مصوب و دستورالعمل هاي صادره 

نظارت بر امور اداري و مالي منطقه بر اساس اختيارات تفويض شده

نظارت و پيگيري در تنظيم بودجه و همچنين وصول درآمدهاي قانوني شهرداري و برنامه اجرايي سالانه

تدوين خط مشي و سياست گذاري لازم در امر اجرايي منطقه

DNN