معاونت اداری و مالی شهرداری خوی

Home-Management-Financial

محمد علی کرم زاده - معاون اداری مالی شهرداری خوی

اهم وظایف و امورات مربوط به حوزه معاونت اداری و مالی

نظارت برکلیه امور اداری ، مالی و خدماتی با توجه به ضوابط تعین شده 
تهیه و تنظیم  و پیشنهاد بودجه سالانه  و پیش  بینی اعتبارات و ملزومات مورد نیاز جهت طی مراحل تصویب توسط کارشناسان برنامه ریزی و توسعه 
تلاش در جهت وصول در آمد های عمومی و اختصاصی و نوسازی و ایجاد شرایط در آمد های پایدار
حفظ و نگهداری اموال شهرداری و اتخاذ تدابیر لازم در این خصوص
حفظ ارتباط بین واحد های تابعه با مدیریت های مختلف شهرداری و موسسات و ادارات و یا اشخاص حقیقی از لحاظ مکاتبات اداری
رسیدگی به تقاضای اداری استخدامی کارکنان و پیشنهاد ترفیع و ارتقاء گروه و انتصاب کارکنان به واحد کار گزینی و صدور مرخصی کارکنان طبق مقررات و ضوابط و اختیارات تفویضی
برنامه ريزي ، ساماندهي و حمايت كليه فعاليتهاي اداري و مالي و نيز نظارت بر حسن اجراي دستورالعملها و بخشنامه ها
تهيه و تنظيم برنامه هاي تحول اداري ، ساماندهي فعاليتهاي مرتبط ، تقسيم كار تعيين وظايف ، مسئوليتها و اختيارات پرسنل تحت امر
اتخاذ تدابير لازم به منظور حل مشكلات و تأمين نيازهاي رفاهي ، معيشتي نيروهاي شاغل 
تلاش در جهت بهينه سازي امور و ارائه پيشنهادات لازم جهت بهبود وضعيت اداري و مالي 

DNN