سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری خوی

Home-Management-UrbanGreenSpace

ذوالفقار مرادی -مدیر عامل سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری خوی

اهم وظایف و امورات مربوط به سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری خوی

دریافت، مطالعه و اجرای دستورالعمل­ ها، بخشنامه ­ها، آئین­ نامه ها و آخرین تغییرات و اصلاحیه ­های مرتبط­ با مقررات درون­ سازمانی شهرداری

دریافت و بررسی گزارش­های آماری، نظارتی و شفاهی ناظرین عالیه از عملکرد واحدهای فضای سبز مناطق و پیمانکاران نگهداری، شناسایی مسائل و مشکلات مهم

بررسی صورت­ وضعیت ماهیانه پیمانکاران نگهداری پروژه­ های دراختیار سازمان، پس ­از اعلام نظر ناظرین و ناظرعالیه و تایید صورت­ وضعیت جهت پرداخت به پیمانکار

بررسی چک­لیست­ ها و صورت­ وضعیت­های پیمانکاران مناطق و پروژه­های دراختیار سازمان، کنترل عملکرد پیمانکاران در اجرای سرفصل­های نگهداری فضای سبز مطابق با تعهدات و آیتم­ های نگهداری

نظارت­ عالیه بر عملکرد کلیه پیمانکاران نگهداری پارک­ها و فضاهای سبز دراختیار شهرداری مناطق و سازمان

DNN