جزئیات اخبار و اطلاعات

اجرای پیاده روی و برنامه های ورزشی برا کادر شبکه علوم پزشکی خوی در مجموعه فرهنگی ورزشی بانوان شهرداری خوی (کادر درمان و شبکه بهداشت

اجرای پیاده روی و برنامه های ورزشی برا کادر شبکه علوم پزشکی خوی در مجموعه فرهنگی ورزشی بانوان شهرداری خوی (کادر درمان و شبکه بهداشت

🔶مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی

Print
4
DNN