جزئیات اخبار و اطلاعات

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر خوی از مجتمع در دست احداث خیر نیکنام خوئی آقای سیدی " مجتمع علمی فرهنگی ورزشی شادروان سکینه نمکی خوی"

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر خوی از مجتمع در دست احداث خیر نیکنام خوئی آقای سیدی " مجتمع علمی فرهنگی ورزشی شادروان سکینه نمکی خوی"

Print
214
DNN