جزئیات اخبار و اطلاعات

بازدید مهندس نصرالله پور سرپرست شهرداری خوی از شهرداری منطقه یک و واحد فنی و عمرانی شهرداری
روابط عمومی شهرداری خوی 47

بازدید مهندس نصرالله پور سرپرست شهرداری خوی از شهرداری منطقه یک و واحد فنی و عمرانی شهرداری

مطلب قبلی مطلب قبلی بازدید مهندس نصرالله پور سرپرست شهرداری خوی از پارک موتوری شهرداری
مطلب بعدی بازدید مهندس نصرالله پور سرپرست شهرداری خوی مسیر و محوطه مساکن مهر و بررسی  احداث و بهسازی مساکن مذکور بازدید مهندس نصرالله پور سرپرست شهرداری خوی مسیر و محوطه مساکن مهر و بررسی احداث و بهسازی مساکن مذکور

اشتراک

Print
DNN