جزئیات اخبار و اطلاعات

بازدید مهندس نصرالله پور سرپرست شهرداری خوی از پارک موتوری شهرداری
روابط عمومی شهرداری خوی 40

بازدید مهندس نصرالله پور سرپرست شهرداری خوی از پارک موتوری شهرداری

مطلب قبلی مطلب قبلی خوی تجلی گاه موسیقی سنتی ایران
مطلب بعدی بازدید مهندس نصرالله پور سرپرست شهرداری خوی از شهرداری منطقه یک و واحد فنی و عمرانی شهرداری بازدید مهندس نصرالله پور سرپرست شهرداری خوی از شهرداری منطقه یک و واحد فنی و عمرانی شهرداری

اشتراک

Print
DNN