جزئیات اخبار و اطلاعات

بازدید کپسول های خاموش کننده مصلی امام خمینی (ره)

بازدید کپسول های خاموش کننده مصلی امام خمینی (ره)

 به دستور مهندس نصراله پور شهردار محترم شهر خوی تمام کپسول های خاموش کننده مصلای امام خمینی (ره) شهرستان خوی مورد بازدید و شارژ مجدد قرار گرفت.

Print
140
DNN