جزئیات اخبار و اطلاعات

بازرسی مهندس نصرالله پور سرپرست شهرداری خوی از واحد فنی و عمرانی شهرداری خوی

بازرسی مهندس نصرالله پور سرپرست شهرداری خوی از واحد فنی و عمرانی شهرداری خوی

بازرسی مهندس نصرالله پور سرپرست شهرداری خوی از واحد فنی و عمرانی شهرداری خوی و روند اجرای پروژه های عمرانی، نحوه تنظیم صورت وضعیت ها، اخطاریه ها، وضعیت اجرای پروژه ها از سوی پیمان‌کاران، بررسی نحوه تنظیم قراداد پیمانکاران، تشریح پروژه های در دست اجرا، بررسی نحوه و روش ایجاد کانیوو و جدول گذاری در معابر و لزوم بهینه سازی و هدایت آبهای سطحی و...

Print
53
DNN