جزئیات اخبار و اطلاعات

برگزاری کارگاه آموزشی منتخبین ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و کارکنان شهرداری های شمال استان آذربایجان غربی

برگزاری کارگاه آموزشی منتخبین ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و کارکنان شهرداری های شمال استان آذربایجان غربی

کارگاه آموزشی منتخبین ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و کارکنان شهرداری های شمال استان آذربایجان غربی

با حضور کارشناسان دفتر امور شهری و شورای های استانداری آذربایجان غربی

Print
50
DNN