جزئیات اخبار و اطلاعات

جلسه تبادل نظردر خصوص نحوه برگزاري مراسم بزرگداشت هفته قوه قضائيه وشهداي هفت تير

جلسه تبادل نظردر خصوص نحوه برگزاري مراسم بزرگداشت هفته قوه قضائيه وشهداي هفت تير

با حضور اعضاي محترم شوراي اداري درمحل دادگستري

Print
25
DNN