جزئیات اخبار و اطلاعات

جلسه دیدار و گفتگوی اعضای شورای اسلامی شهر خوی، شهردار خوی و مدیران دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

جلسه دیدار و گفتگوی اعضای شورای اسلامی شهر خوی، شهردار خوی و مدیران دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

جلسه دیدار و گفتگوی اعضای شورای اسلامی شهر خوی، شهردار خوی و مدیران دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی در راستای مسایل مختلف مشترک  و مسیر دسترسی پیش بینی شده از محدوده دانشگاه آزاد

Print
168
DNN