جزئیات اخبار و اطلاعات

جلسه فوق العاده ملاقات مردمی شورای اسلامی شهر خوی

جلسه فوق العاده ملاقات مردمی شورای اسلامی شهر خوی

موضوع:بررسی نامه ها و درخواست های مردمی

Print
26
DNN