جزئیات اخبار و اطلاعات

حصار کشی و جدول کشی به دور درخت بلوط ۲۰۰ ساله

حصار کشی و جدول کشی به دور درخت بلوط ۲۰۰ ساله

حصار کشی و جدول کشی به دور درخت بلوط ۲۰۰ ساله واقع در منطقه کامران کوچه شهید نصیرزاده توسط واحد زیباسازی شهرداری خوی 


شایان به ذکر است رنگ آمیزی جدول و حصار بعد از مساعد شدن هوا انجام خواهد شد

Print
183
DNN