جزئیات اخبار و اطلاعات

حضور مهندس نصراله پور شهردار خوی در لحظات بارش شدید باران در نقاط مختلف شهر و محل های مواجه شده با مشکل آب گرفتگی

حضور مهندس نصراله پور شهردار خوی در لحظات بارش شدید باران در نقاط مختلف شهر و محل های مواجه شده با مشکل آب گرفتگی

Print
5
DNN