جزئیات اخبار و اطلاعات

حضور مهندس نصراله پور شهردار خوی در هفتمین دوره انتخابات شهرداران عضو شورای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

حضور مهندس نصراله پور شهردار خوی در هفتمین دوره انتخابات شهرداران عضو شورای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

Print
20
DNN