جزئیات اخبار و اطلاعات

📳طرح های ویژه‌ اربعین جهت نصب در سطح شهر و ورودی‌های خوی

📳طرح های ویژه‌ اربعین جهت نصب در سطح شهر و ورودی‌های خوی

🔶مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی

Print
24
DNN