جزئیات اخبار و اطلاعات

📳مراسم تعزیه خوانی مجمع عاشقان حضرت علی اصغر (ع)

📳مراسم تعزیه خوانی مجمع عاشقان حضرت علی اصغر (ع)

️آمفی تئاتر پارک بزرگ ملت

هیئت عاشقان حجة ابن الحسن (عج)
هیئت محفل زینبیون
با مشارکت شهرداری خوی

Print
82
DNN