جزئیات اخبار و اطلاعات

نشست ادبی مثنوی خوانی

نشست ادبی مثنوی خوانی

موسسه تولیت شمس تبریزی,شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی

شست ادبی مثنوی خوانی
باسخنرانی و حضور: استاد هاشم عابدی
با موضوع: دفتر ششم  مثنوی معنوی بخش ۲۳و ۲۴
واقعه عاشورا
زمان:یکشنبه ۹مردادماه۱۴۰۱
ساعت ۱۸/۳۰ عصر

مکان: محوطه ساختمان شورای اسلامی شهر خوی (عمارت قدیم شهرداری)

موسسه تولیت شمس تبریزی,شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی
 

Print
26
DNN