جزئیات اخبار و اطلاعات

گفتگوی مستقیم شهروندان با مدیران شهرداری و روسای سازمان‌های تابعه از طریق سامانه ۱۳۷

گفتگوی مستقیم شهروندان با مدیران شهرداری و روسای سازمان‌های تابعه از طریق سامانه ۱۳۷

گفتگوی مستقیم شهروندان با مدیران شهرداری و روسای سازمان‌های تابعه از طریق سامانه ۱۳۷ 

🔶شهری پویا 
🔶مدیرانی پاسخگو 
🔶شهروندانی مسئولیت پذیر 
🔶مشارکت در مدیریت شهر
🔶شما بگویید 
🔶شهرتان را چگونه دوست دارید 

 حضور مدیران شهرداری در سامانه ۱۳۷ از هفته جاری

🔶مدیریت فرهنگی اجتماعی شهرداری خوی

Print
179
DNN