جزئیات اخبار و اطلاعات

گفتگوی مستقیم شهروندان با  مهندس محمدعلی کرم زاده معاون  اداری و مالی شهرداری خوی از طریق سامانه ۱۳۷

گفتگوی مستقیم شهروندان با  مهندس محمدعلی کرم زاده معاون  اداری و مالی شهرداری خوی از طریق سامانه ۱۳۷

گفتگوی مستقیم شهروندان با  مهندس محمدعلی کرم زاده معاون  اداری و مالی شهرداری خوی از طریق سامانه ۱۳۷ 

 

🔶شهری پویا 
🔶مدیرانی پاسخگو 
🔶شهروندانی مسئولیت پذیر 
🔶مشارکت در مدیریت شهر
🔶شما بگویید 
🔶شهرتان را چگونه دوست دارید 

🔶تماس با ۱۳۷ کاملا #رایگان است 

🔶مدیریت فرهنگی اجتماعی شهرداری خوی

Print
90
DNN