جزئیات اخبار و اطلاعات

گفتگوی مستقیم شهروندان با  مهندس  نصراله پورشهردار خوی از طریق سامانه ۱۳۷

گفتگوی مستقیم شهروندان با  مهندس  نصراله پورشهردار خوی از طریق سامانه ۱۳۷

گفتگوی مستقیم شهروندان با  مهندس  نصراله پورشهردار خوی از طریق سامانه ۱۳۷ 

🔶زمان: روز دوشنبه ۲۰ دیماه - از ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح 

🔶شهری پویا 
🔶مدیرانی پاسخگو 
🔶شهروندانی مسئولیت پذیر 
🔶مشارکت در مدیریت شهر
🔶شما بگویید 
🔶شهرتان را چگونه دوست دارید 

🔶تماس با ۱۳۷ کاملا رایگان است 

🔶مدیریت فرهنگی اجتماعی شهرداری خوی

Print
186
DNN