جزئیات اخبار و اطلاعات

اجرای رای صادره کمیسیون بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها(رفع خطر از جناحهای خطرناک  فرسوده مشرف به معابر شهری)از سوی معاونت خدمات شهری شهرداری خوی

اجرای رای صادره کمیسیون بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها(رفع خطر از جناحهای خطرناک فرسوده مشرف به معابر شهری)از سوی معاونت خدمات شهری شهرداری خوی

Print
131
DNN