لیست دوره های آموزشی شهرداری خوی - پرتال جامع شهرداری خوی
لیست دوره های آموزشی شهرداری خوی
   
عنوان دورهتاریخ آغاز دورهتاریخ پایان دورهمدرسمکان آموزشتعداد جلسات
عنوان دورهتاریخ آغاز دورهتاریخ پایان دورهمدرسمکان آموزشتعداد جلسات