لیست مصوبات شورای اسلامی خوی - پرتال جامع شهرداری خوی
لیست مصوبات شورای اسلامی شهر خوی
عنوان مصوبه
دوره‌ی شورا
تاریــخ
جلســه
فـایـل
عنوان مصوبه
دوره‌ی شورا
تاریــخ
جلســه
فـایـل