شهردار خوی - پرتال جامع شهرداری خوی

000000

مهـندس حسـن نصـرالله پور

♦ کارمند رسمی وزارت کشور

♦ معاون سازمان اتوبوسرانی شهرداری مرند

♦ معاون خدمات شهری شهرداری مرند

♦ عضو شورای اسلامی شهر فیرورق

♦ شهردار شهر فیرورق

♦ مدیر سرمایه گذاری و مشارکتهای شهرداری خوی