Empty
Click + to add content
آخرین جلسه بررسی تعرفه عوارض محلی ، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری و سازمان های تابعه در سال ۱۴۰۲

آخرین جلسه بررسی تعرفه عوارض محلی ، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری و سازمان های تابعه در سال ۱۴۰۲

مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی

با حضور اعضای شورای اسلامی شهر ، شهردار ، معاون فنی و شهرسازی شهرداری خوی به ریاست دکتر شهسوار در صحن شورای اسلامی 

خوی _خبرگزاری صدا وسیما
 

DNN