Empty
Click + to add content
اجرای آسفالت با اعتباری  بالغ ۵۰۰میلیارد ریال در سال جاری

اجرای آسفالت با اعتباری بالغ ۵۰۰میلیارد ریال در سال جاری

معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی

معاون امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی : 
_اجرای آسفالت با اعتباری  بالغ ۵۰۰میلیارد ریال در سال جاری

معاون امور زیربنایی و ترافیک شهرداری خوی گفت : بیش از ۱۴۰ مورد آسفالت ریزی با اعتباری بالغ بر ۵۰۰میلیارد ریال در سطح شهر صورت گرفته است

مهندس توحید علی نژاد افزود: بیش از ۱۷۰۰۰۰مترمربع لکه گیری آسفالت ریزی در مناطق یک و دو شهرداری انجام شده و بیش از ۶۱۶۸۱مترمربع آسفالت ریزی دارای خودیاری انجام شده است

وی تصریح کرد : همچنین بیش از ۲۳۴۶۲مترمربع آسفالت ریزی در معابر پیشنهادی و بیش از ۴۲۱۵۵مترمربع آسفالت ریزی در معابر مناطق هدف از سوی اکیپ های عمرانی شهرداری انجام شده است

معاون امور زیربنایی و ترافیک شهرداری اضافه کرد : کمربندی شهید سلیمانی از فاخرترین پروژه های عمرانی است که عملیات های عمرانی عظیمی در آن صورت گرفته و در بخش آسفالت ریزی بیش از ۱۳۴۴۰۰مترمربع در این کمربندی انجام گرفته است 
 
وی اذعان داشت : بیش از ۹۸۶۲مترطول جدول گذاری در معابر خودیاری ، بیش از ۱۳۰۰۰مترطول جدول گذاری در معابر پیشنهادی ، بیش از ۲۴۰۶مترطول در معابر مناطق هدف و بیش از۱۴۳۰۰مترطول جدول گذاری نیز در کمربندی شهید سلیمانی انجام شد

وی همچنین با اشاره به پروژه سنگ فرش معابر گفت : در بخش سنگ فرش معابر نیز بیش از ۱۰۰۰مترمربع سنگ فرش در معابر پیشنهادی انجام شده است

DNN