Empty
Click + to add content
#اطلاعیه شورای ترافیک خوی

#اطلاعیه شورای ترافیک خوی

معاونت امور زیر بنایی و ترافیک

با هدف روانسازی ترافیک، جهت حرکت وسایل نقلیه در خیابان های صابونچیلار (کیوان)، تبریز خیاوانی(انقلاب) و دوز میدانی(صمد زاده) طبق نقشه بالا از تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ تغییر خواهد کرد.

DNN