Empty
Click + to add content
#بازدید

#بازدید

بازدید معاون خدمات شهری ، معاون امور زیربنایی و ترافیک و رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خوی از کمپ های اسکان موقت آماده شده برای همشهریان خسارت دیده از زلزله سطح شهر خوی

DNN