Empty
Click + to add content
بازدید

بازدید

بازدید اعضای شورای شهر و شهردار سلماس از پارک‌های ملت و بانوان خوی

🔷بازدید اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار سلماس از پارک ملت ، مجموعه فرهنگی بانوان و تولیدات گلخانه های شهرداری خوی در راستای بررسی ظرفیت ها و امکانات شهرداری خوی و تبادلات تجربیات در جهت احداث پارک بانوان در شهر سلماس 

 

 

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار سلماس ،اعضای شورای شهر خوی  ظهر امروز از پارکهای بانوان ،ملت و تولیدات گلخانه های شهرداری بازدید کردند

DNN