Empty
Click + to add content
برگزاری کارگاه آموزشی مبانی اولیه اطفا حریق برای همکاران شهرداری مرکزی

برگزاری کارگاه آموزشی مبانی اولیه اطفا حریق برای همکاران شهرداری مرکزی

توسط واحد آموزش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خوی

DNN