Empty
Click + to add content
#جلسه تعامل و هم اندیشی

#جلسه تعامل و هم اندیشی

سازمان مدیریت حمل ونقل بار ومسافر شهرداری خوی

:

🔷️جلسه تعامل و هم اندیشی با مدیران آژانس‌های تاکسی تلفنی و رایزنی با نمایندگان شرکت ایرانسل در خصوص تجهیز رانندگان آژانس‌ها به سیستم بیسیم "واکه

DNN